Regulamin
Regulamin sklepu internetowego MedicoStore


Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.medicostore.pl
Zawiera ogólne zasady i warunki dotyczące umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. Administratorem danych osobowych jest firma MediCos Paulina Kot, wpisana w Centralną Ewidencję i Informację o Działaności Gospodarczej, prowadzoną pod adresem - ul.Tarnogórska 19, 42-677 Szałsza k/Gliwic.
NIP: 969-164-60-79, REGON: 388758377, tel.: +48 791 178 713,
e-mail: sklep@medicostore.pl, zwana Sprzedawcą.

Spis treści:
1. Definicje
2. Informacje ogólne
3. Korzystanie ze sklepu internetowego
4. Zakładanie konta w sklepie
5. Zasady składania zamówień
6. Płatność i dostawa
7. Wykonanie umowy sprzedaży
8. Formularz kontaktowy
9. Reklamacja i gwarancja
10. Odstąpienie od umowy
11. Zasady dropshipping
12. Dane osobowe w sklepie internetowym
13. Postanowienia końcowe

1. Definicje
Sprzedawca - Paulina Kot, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MediCos Paulina Kot, wpisaną w Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności przy ul. Tarnogórska 19, 42-677 Szałsza, NIP: 9691646079, REGON: 388758377, tel.: +48 791 178 713, e-mail: sklep@medicostore.pl.
Klient - osoba fizyczna, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
Konto klienta - indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informację, o złożonych przez Niego zamówieniach.
Administrator danych osobowych - Sprzedawca.
Dzień roboczy - od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas realizacji zamówienia - czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionego towaru.
Czas dostawy - czas między przekazaniem zamówienia Przewoźnikowi, a jego wydaniem Klientowi.
Formularz kontaktowy - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
Hasło - ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas rejestracji.
Formularz zamówienia - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Koszyk - element, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu. Towar - dostępny w sklepie internetowym, będący przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży towaru zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.
Zamówienie - złożone przy użyciu formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu. Dropshipping - model sprzedaży internetowej, która polega na przeniesieniu procesu wysyłki na hurtownie lub producentów, którzy w imieniu Sprzedawcy wysyłają zamówiony towar do Klienta.
Sklep internetowy - strona internetowa dostępna pod adresem www.medicostore.pl. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.

2. Informacje ogólne
Informacje dotyczące warunków gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w polityce prywatności na stronie internetowej sklepu.
Klient zobowiązany jest do korzystanie ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami regulaminu, mając w na uwadze prawa autorskie Sprzedawcy oraz osób trzecich.
Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.
Formularze zgody, dotyczące danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie sklepu. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Jego danych osobowych przez Sprzedawcę poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia.
Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, ma charakter publiczny oraz może wiązać się z pewnymi zagrożeniami.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego
Kontakt ze Sprzedawcą:
-telefoniczny, pod numerem +48 791 178 713, w godzinach od 9:00 do 15:00
-drogą elektroniczną, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@medicostore.pl
Zakupy w sklepie internetowym są możliwe tylko i wyłącznie po założeniu konta Klienta. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie złożonego zamówienia przez zalogowanego Klienta.
Ceny towarów podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
Nie zawierają informacji o cenach dostaw, ani kosztów z nimi związanych. Zgodnie z zwarciem umowy sprzedaży klient zobowiązany jest ponieść koszty dostawy wraz z podatkami, które zawarte są w formularzu zamówienia w sklepie internetowym.
Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w sklepie, które zostały wprowadzone w formularzach odpowiada sam Klient. W sklepie internetowym konto Klienta, formularz rejestracji, formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia są usługami nieodpłatnymi. Reklamacja dotycząca tych usług, które związane są z działaniem sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji towaru) można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawiając opis zaistniałego problemu.
Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na zajęcie stanowiska.
O wszelkich przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca informuje bezpośrednio na stronie sklepu.

4. Zakładanie konta w sklepie
Aby założyć konto Klienta, należy wypełnić formularz rejestracji. W celu utworzenia konta Klienta, należy wejść w zakładkę „Zarejestruj się”, następnie podać dane w formularzu. Świadczona usługa jest bezpłatna oraz jest na czas nieokreślony, wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu oraz przetwarzanych danych osobowych.
Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawcę.
Po zalogowaniu się na swoje konto Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu zamówienia oraz wglądu do historii zamówień.

5. Zasady składania zamówień
Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienie składamy przez wypełnienie formularza zamówienia.
Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy. Zamówienie towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup potwierdzającego zapłatę ceny.
Klient, który założy konto Klienta, po zalogowaniu się, ma możliwość sprawdzenia statusu dokonanych zamówień. W przypadku braku towaru w magazynie lub wydłużonego czasu realizacji zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu przekazania informacji o możliwym najkrótszym terminie realizacji. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje przedstawionej propozycji, Sprzedawca zwróci dokonaną płatność na rzecz zamówienia w terminie 7 dni roboczych, a umowa będzie uznana za nieważną.

6. Płatność i dostawa
Sprzedawca umożliwia następujące metody dostawy zamówienia towaru:
Klient może skorzystać z wybranej przez siebie metody dostawy na stronie internetowej po uprzednim wykonaniu przelewu na nr konta - ING Bank 59 1050 1298 1000 0097 6834 6828. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu płatności dostępna są pod adresem www.autopay.pl. Operatorem płatności jest Autopay S.A. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru fakturą VAT, która jest wysłana na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym.
Jeśli Klient wybrał płatność przelewem na konto, jest On zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku kiedy Klient nie dokona płatności w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty bezpośrednio na miejscu przy odbiorze zamówionego towaru.
Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży mówi inaczej.
Koszt dostawy może się różnić w zależności od kraju, gabarytu lub wagi. Klient jest na bieżąco informowany o wysokości kosztów dostawy.

7. Wykonanie umowy sprzedaży
Zamówiony towar dostarczany jest Klientowi na adres wskazany w trakcie składania zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za źle zapakowany towar, który wysyłany jest z magazynu zewnętrznego w modelu dropshipping. Klient zostaje poinformowany o wydaniu towaru Kurierowi.
Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego towaru jest podany inny termin. Czas dostawy towaru uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Jeśli Klient wybrał płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności, to początek terminu dostawy rozpoczyna się w momencie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
Klient ma możliwość anulowania zamówienia, ale nie poźniej niż do chwili wysłania zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca zobowiązany jest skontaktować się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania oraz ustalenia nowego terminu dostawy. Po otrzymaniu przesyłki, Klient powinien ocenić czy paczka nie jest szkodzona oraz czy zawartość opakowania jest nienaruszona w obecności kuriera.

8. Formularz kontaktowy
Usługa świadczona drogą elektroniczna umożliwiająca przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej lub za pośrednictwem e-mail - sklep@medicostore.pl
Aby przejść do formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „Kontakt”, podać „Tytuł zgłoszenia” oraz „Treść”, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”.

9. Reklamacja i gwarancja
Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: sklep@medicostore.pl, która zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych. W celu złożenia reklamacji Klient powinien podać następujące dane, które wpływają na proces reklamacyjny (tj. dane osoby zgłaszającej reklamację, data zgłoszenia, przedmioty reklamacji, żądanie Konsumenta). Sprzedawca informuje, że towary dostępne w sklepie mogą być objęte gwarancją Producenta.

10. Odstąpienie od umowy
Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje od momentu objęcia w posiadanie zamówionego towaru przez Klienta. Klient może odstąpić od umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W celu odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z formularza zwrotu, znajdującego się w formie załącznika na stronie sklepu oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@medicostore.pl. Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymane płatności na wskazany numer konta przez Kupującego. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, numer zamówienia oraz zdjęcia wadliwego towaru, wraz z żądaniem Klienta. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od jej otrzymania drogą mailową. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty transportu zwrotu towaru. Sprzedawca zwraca Klientowi wpłaconą należność w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Należność zostanie zwrócona na wskazany w zamówieniu przez Klienta numer konta. W przypadku produktów objętych wyprzedażą, Sprzedawca jak i Klient wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. Kupujący ma obowiązek zweryfikowania zakupionych Towarów w chwili ich odbioru.

11. Zasady dropshippingu.
Sprzedaż w sklepie internetowym odbywa się na zasadzie dropshippingu. Proces wysyłki zakupionego w sklepie internetowym towaru przeniesiony jest wtedy na hurtownie. Sprzedawca informuje o konieczności przekazania danych osobowych Klienta do dostawcy w celu realizacji złożonego zamówienia.

12. Dane osobowe w sklepie internetowym.
Szczegółowe informację dotyczące danych osobowych, zamieszczone są w Polityce Prywatności. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast nie podanie wskazanych na stronie danych wyklucza zawarcie tejże umowy.

13. Postanowienia końcowe.
Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku. Wszystkie złożone zamówienia są akceptacją regulaminu, do którego Klienci mają ciągły dostęp na stronie internetowej sklepu www.medicostore.pl w zakładce Regulamin. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie oraz zobowiązuje się poinformować Klienta o niniejszych zmianach drogą elektroniczną. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Konsument nie akceptuje wprowadzonych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 7 dni kalendarzowych, co spowoduje rozwiązanie umowy, w innym przypadku Sprzedawca uznaje, że zmiany zostały zaakceptowane. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na zamówienia w trakcie realizacji oraz już złożone

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl